Algemene-Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden leveringen voorwaarden van Tipo Telecom, gevestigd te Veldhoven. 
 
Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.tipotelecom.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van Tipo Telecom, tenzij Tipo Telecom zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 2. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze voorwaarden akkoord verklaart. 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 4. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door Tipo Telecom is geaccepteerd.
 
Artikel 2 Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten 1. Alle offertes en aanbiedingen van Tipo Telecom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  2. Tipo Telecom kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. Tipo Telecom behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 4. De op de website en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 
Artikel 3 Betaling en levering 1. Bij Tipo Telecom Veldhoven heeft u geen verzendkosten mits het totaalbedrag boven de  €20,- bedraagt. Wij zullen uw producten dan ook automatisch verzekerd verzenden hiervoor gelden de algemene voorwaarden van Post-NL. 2. Wij bezorgen buiten Nederland naar de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 3. Voor levering buiten Europa dient vooraf contact opgenomen te worden met Tipo Telecom, zodat afspraken over bezorgkosten en levertijd gemaakt kunnen worden. Op internationale verzendingen kunnen tolgelden, belastingen en andere kosten die niet opgenomen zijn in de totaalprijs van toepassing zijn. 4. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betalingen geschieden door middel van direct online betalen door middel van of iDeal, PayPal en credit card. Voor deze betalingen worden
geen extra kosten berekend. 5. Zodra het verschuldigde bedrag door Tipo Telecom ontvangen is, ontvang je binnen een (1) werkdag een bevestiging per e-mail. 6. Zodra het verschuldigde bedrag door Tipo Telecom ontvangen is, verzendt Tipo Telecom de bestelde artikelen,  binnen 1/2 werkdagen via Post NL naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres.  7. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt Tipo Telecom zo spoedig mogelijk contact op. 8. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 9. De bestelling moet uiterlijk 7 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).  Stuur hiervoor een e-mail of brief naar Tipo Telecom.  Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 
Artikel 4 Garantie en retournering 1. Tipo Telecom garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en doet er alles aan om een perfect product te leveren.  2. De klant dient onmiddellijk na levering te (doen) inspecteren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 3. Mocht het bestelde artikel niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan deze dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling via het email adres op de website aan Tipo Telecom doorgeven.  4. Tipo Telecom zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan deze de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan de klant worden teruggestort.  5. Voor door Tipo Telecom geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Tipo Telecom vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. 6. Deze garantie vervalt wanneer het product zelf getracht is het gebrek te herstellen, de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd. 7. Indien binnen deze termijn van zeven werkdagen door Tipo Telecom geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Tipo Telecom geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 
Artikel 5 Tevredenheidsgarantie en retournering 1. De klant mag zonder opgaaf van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product ontbinden door Tipo Telecom een e-mailbericht te sturen . 2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking.  3. De kosten voor retourzendingen komen in dit geval voor rekening van de klant. Tipo
Telecom  zal binnen 14 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de klant terugstorten dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. 4. Producten uit de uitverkoop of speciale aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd. 
 
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 1. De producten die door Tipo Telecom geleverd worden blijven eigendom van Tipo Telecom totdat de klant alle verplichtingen uit de met Tipo Telecom gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 
Artikel 7 Reparatie beleid.
Voorwaarden zijn er al maar worden z.s.m. toegevoegd!
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 1. Iedere aansprakelijkheid van Tipo Telecom en van het personeel en de producten van Tipo Telecom voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tipo Telecom is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 2. Tipo Telecom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Tipo Telecom. 3. Iedere aansprakelijkheid van Tipo Telecom jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Tipo Telecom verschuldigd is. 
 
Artikel 9 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tipo Telecom kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 
 
Artikel 10 Privacy 1. Het privacybeleid van Tipo Telecom staat op www.tipotelecom.nl. Tipo Telecom neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 
 
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Tipo Telecom of overeenkomsten die met Tipo Telecom gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 
Artikel 13 Diversen 1. Tipo Telecom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 00000.  2. Op onze website vind je de adres en bankgegevens van Tipo Telecom . 3. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Tipo Telecom zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel  te Veldhoven.